Loading...

Sử dụng Regex cơ bản trong lập trình

Hữu ích
29-11-2023 14:00:17
0
0

Biểu thức chính quy, hay Regex, là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình để tìm kiếm, so khớp, và xử lý chuỗi. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Regex để giải quyết các công việc phổ biến.

1. Khái Niệm Cơ Bản:

Regex là gì?

Regex là một chuỗi các ký tự đặc biệt được sử dụng để mô tả một tập hợp các chuỗi. Nó giúp bạn thực hiện các thao tác như tìm kiếm, thay thế, và so khớp trong các chuỗi với quy tắc cụ thể.

2. Các Ký Tự Cơ Bản:

a. Dấu Chấm ( . ):

Dấu chấm biểu thị bất kỳ ký tự nào, ngoại trừ ký tự xuống dòng.

b. Ký Tự Chốt Đầu (^) và Chốt Cuối ($):

^ so khớp với đầu chuỗi và $ so khớp với cuối chuỗi. Ví dụ, ^abc sẽ so khớp với chuỗi bắt đầu bằng "abc".

c. Ký Tự Dấu Sao (*) và Dấu Cộng (+):

* so khớp với 0 hoặc nhiều ký tự, trong khi + so khớp với 1 hoặc nhiều ký tự.

3. Nhóm và Khoảng:

a. Khoảng [a-z]:

Khoảng này so khớp với bất kỳ ký tự nào trong khoảng từ a đến z.

b. Nhóm ():

Nhóm các phần của biểu thức chính quy để tạo các phần cụ thể trong kết quả.

4. Ký Tự Đặc Biệt:

a. Ký Tự Dấu Gạch Chéo (\):

Sử dụng để tránh việc hiểu nhầm với các ký tự đặc biệt khác, ví dụ như \$ để so khớp với ký tự "$".

b. Ký Tự Điểm Hỏi (?):

Dấu hỏi làm cho ký tự liền trước nó trở nên tùy chọn. Ví dụ, ab?c sẽ so khớp với "abc" hoặc "ac".

5. Ví Dụ Thực Hành:

a. Tìm Kiếm:

let pattern = /abc/;
let result = pattern.test("abcxyz"); // true

b. So Khớp và Nhóm:

let pattern = /(\d+)-(\d+)/;
let result = pattern.exec("10-20"); // ["10-20", "10", "20"]

c. Thay Thế:

let pattern = /apple/g;
let text = "apple is a fruit, and I love apple.";
let result = text.replace(pattern, "orange");
// "orange is a fruit, and I love orange."

6. Tài Nguyên Hữu Ích:

Kết Luận:

Regex là một công cụ mạnh mẽ và quan trọng trong lập trình, giúp bạn xử lý và tìm kiếm chuỗi một cách linh hoạt. Học cách sử dụng biểu thức chính quy sẽ mở ra nhiều khả năng mới trong việc xử lý chuỗi trong các dự án của bạn.


Tags Bài viết:
Chia sẻ bài viết:

0 bình luận

Để lại bình luận

Thích bài viết? Nhận tin mới
Đừng quên share bài này

Bài viết liên quan

Tất cả
Top