Cụ thể hơn với :not(), :has() và :matches() trong CSS

Trong CSS, việc lựa chọn phần tử để chỉnh tương đối “loằng ngoàng” và tốn thời gian. Ở đây mình sẽ giới thiệu với bạn về :not(), :has() và :matches()…

Read more »

BEM là gì? Và tại sao nên dùng BEM?

BEM là gì? Và tại sao nên dùng BEM? Đối với một lập trình viên Front-end thì việc biết BEM là gì khá quan trọng. Trong bài viết này mình…

Read more »