[PHP for the Web] #4 Sử dụng Numbers trong PHP

Ở bài 2, “Biến trong PHP“, chúng ta đã tóm tắt qua về sự đa dạng của biến, cách gắn giá trị cho chúng và cách sử dụng. Trong bài…

Read more »

[PHP for the Web] #3 HTML Forms và PHP

Bài sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về việc tạo các Form HTML và giải thích cách dữ liệu được gửi với PHP. Sử dụng phương thức $_GET…

Read more »

[PHP for the Web] #2 Biến trong PHP

Trong bài trước, bạn đã học cách sử dụng PHP để gửi văn bản và HTML tới trình duyệt Web. Đừng vội vàng, series này sẽ dạy bạn làm thế…

Read more »

[PHP for the Web] #1 Bắt đầu với PHP

Khi bắt đầu học bất cừ ngôn ngữ lập trình nào mới, bạn cũng nên bắt đầu với việc hiểu cú pháp và chức năng cơ bản. Ở phần này,…

Read more »

[PHP for the Web] #0 Giới thiệu chung và tổng quát về PHP

Mặc dù đã có nhiều khóa, series về lập trình PHP; thế nhưng series [PHP for the Web] này sẽ cung cấp kiến thức tốt nhất cho bạn, để bắt…

Read more »
Thuê Tôi