Theme Customizer, tạo trường tùy chọn trong Tùy Biến WordPress

Tạo trường tùy chọn trong Tùy Biến theme WordPress khá tương tự với phần tạo vùng tùy chọn widget cho theme WordPress. Tuy nhiên trường trong phần Tùy Biến có thể…

Read more »
Thuê Tôi